ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

โปรแกรมวิชาที่เปิดสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับผู้สำเร็จการศึกษา ม.6/ปวช.

  1. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

  2. สาขาวิชาช่างท่อและประสาน

  3. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

  4. สาขาวิชาออกแบบการผลิต

  5. สาขาวิชาช่างเครื่องกล

  6. สาขาวิชาช่างกลเกษตร

  7. สาขาวิชาช่างยนต์

  8. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

  9. สาขาวิชาช่างโยธา