แบบฟอร์มสำหรับบุคลากร มทร. อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

แบบฟอร์มสำหรับุคลากร มทร. อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

1.แบบคำร้องขอหนังสือรับรอง

2.แบบฟอร์มการส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

3.แบบฟอร์มขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ

4.แบบฟอร์มขอรายงานตัวกลับเข้ารับราชการตามเดิม

5.แบบฟอร์มขอลาออกจากหน้าที่การงานของลูกจ้างเงินรายได้

6.แบบฟอร์มขออนุญาตลาศึกษาต่อและขอสนับสนุนทุนการศึกษา

7.แบบฟอร์มคำขอเข้าพักอาศัยที่พักอาศัยของทางราชการ

8.แบบฟอร์มคำร้องขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

9.แบบฟอร์มคำร้องขอความอนุเคราะห์ข้อมูลบุคลากร

10.แบบฟอร์มคำร้องขอมีบัตรประจำตัว ของข้าราชการและข้าราชการบำเหน็จบำนาญ

11.แบบฟอร์มคำร้องขอรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานหลังลาอปสมบท ประกอบพิธีฮัจย์

12.แบบฟอร์มแบบเสนอรายละเอียดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติราชการ

13.แบบฟอร์มใบขอยกเลิกวันลา

14.แบบฟอร์มใบรับรองการมาปฏิบัติราชการ

15.แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว

16.แบบฟอร์มใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร

17.แบบฟอร์มใบลาไปต่างประเทศ

18.แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน

19.แบบฟอร์มร้องคำขอมีบัตรประจำตัว สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานราชการ

20.แบบฟอร์มรายงานการศึกษา

21.แบบฟอร์มหนังสือขอลาออก

22.แบบฟอร์มหนังสือขอลาออกของพนักงานราชการ

23.แบบฟอร์มหนังสือขอลาออกราชการ

24.แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกกองทุนเลี้ยงชีพ กรุงไทย มาสเตอร์พูล 


แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงาน

คลิก  ลูกจ้างเงินรายได้

คลิก  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน

คลิก  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ

คลิก  พนักงานราชการ (สายสนับสนุน)

คลิก ลูกจ้างประจำ