แบบฟอร์มสำหรับบุคลากร มทร. อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

แบบฟอร์มสำหรับุคลากร มทร. อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

1.แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง 

2.แบบฟอร์มการส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

3.แบบฟอร์มขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ

4.แบบฟอร์มขอรายงานตัวกลับเข้ารับราชการตามเดิม

5.แบบฟอร์มขอลาออกจากหน้าที่การงานของลูกจ้างเงินรายได้

6.แบบฟอร์มขออนุญาตลาศึกษาต่อและขอสนับสนุนทุนการศึกษา

7.แบบฟอร์มคำขอเข้าพักอาศัยที่พักอาศัยของทางราชการ

8.แบบฟอร์มคำร้องขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

9.แบบฟอร์มคำร้องขอความอนุเคราะห์ข้อมูลบุคลากร

10.แบบฟอร์มใบลาอุปสมบท/รายงานการลาสิกขา/รายงานตัวกลับจากลาอุปสมบท

11.แบบฟอร์มแบบเสนอรายละเอียดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติราชการ

12.แบบฟอร์มใบขอยกเลิกวันลา

13.แบบฟอร์มใบขอยกเลิกวันลาไปต่างประเทศ

14.แบบฟอร์มใบรับรองการมาปฏิบัติราชการ

15.แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว

16.แบบฟอร์มใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร

17.แบบฟอร์มใบลาไปต่างประเทศ

18.แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน

19.แบบฟอร์มร้องคำขอมีบัตรประจำตัว

20.แบบฟอร์มรายงานการศึกษา

21.แบบฟอร์มหนังสือขอลาออกจากราชการสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

22.แบบฟอร์มหนังสือขอลาออกของพนักงานราชการ

23.แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกกองทุนเลี้ยงชีพ กรุงไทย มาสเตอร์พูล 

24.แบบฟอร์มขอออกนอกพื้นที่ วิทยาเขตขอนแก่น

25.แบบฟอร์มขอยืมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 

26.แบบฟอร์มการจ้างอาจารย์พิเศษ วิทยาเขตขอนแก่น

27.แบบฟอร์มขอลาออกสำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา


แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงาน

คลิก  ลูกจ้างเงินรายได้ สายวิชาการ

คลิก  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน

คลิก  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ

คลิก  พนักงานราชการ (สายสนับสนุน)

คลิก ลูกจ้างประจำ