โครงการ/ประชุม/สัมนา/อบรม

พฤศจิกายน 27, 2020 วิทยาลัยไมซ์สเตอร์ แห่ง มทร.อีสาน จัดโครงการอบรมการบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น สำหรับบุคลากรภายใน มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
กันยายน 30, 2020 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จัดปัจฉิมนิเทศ โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กันยายน 22, 2020 โครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานของ เครือข่ายเพื่อพัฒนาอุดมศึกษา
กันยายน 19, 2020 ขอเชิญชวน ผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ Saphan Digital
กันยายน 12, 2020 ราชมงคลขอนแก่นลงพื้นที่ อบต.โคกสี จัดอบรมโครงการ อพ.สธ.
กันยายน 9, 2020 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 4 ขอเชิญนักศึกษาร่วมตอบแบบประเมินความรู้ ความเข้าใจ ในหัวข้อ”บัณฑิตใหม่เริ่มวัยทำงาน”
กันยายน 1, 2020 ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ มทร.อีสานวิทยาเขตขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมปฏิบัติงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 3 สาระการเรียนรู้
กันยายน 1, 2020 ราชมงคลขอนแก่นผนึกกำลัง TOT ลงพื้นที่กองพลทหารม้าที่ 3
สิงหาคม 24, 2020 การอบรม Microsoft Education Workshop Microsoft Teams Classroom สำหรับการเรียนออนไลน์
สิงหาคม 19, 2020 อบรมหลักสูตรไทยไมซ์สเตอร์ ด้าน Mechatronics และ Electrical Electronics training program (รุ่นที่3)