โครงการ/ประชุม/สัมนา/อบรม

กันยายน 30, 2020 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จัดปัจฉิมนิเทศ โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กันยายน 22, 2020 โครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานของ เครือข่ายเพื่อพัฒนาอุดมศึกษา
กันยายน 19, 2020 ขอเชิญชวน ผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ Saphan Digital
กันยายน 12, 2020 ราชมงคลขอนแก่นลงพื้นที่ อบต.โคกสี จัดอบรมโครงการ อพ.สธ.
กันยายน 9, 2020 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 4 ขอเชิญนักศึกษาร่วมตอบแบบประเมินความรู้ ความเข้าใจ ในหัวข้อ”บัณฑิตใหม่เริ่มวัยทำงาน”
กันยายน 1, 2020 ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ มทร.อีสานวิทยาเขตขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมปฏิบัติงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 3 สาระการเรียนรู้
กันยายน 1, 2020 ราชมงคลขอนแก่นผนึกกำลัง TOT ลงพื้นที่กองพลทหารม้าที่ 3
สิงหาคม 24, 2020 การอบรม Microsoft Education Workshop Microsoft Teams Classroom สำหรับการเรียนออนไลน์
สิงหาคม 19, 2020 อบรมหลักสูตรไทยไมซ์สเตอร์ ด้าน Mechatronics และ Electrical Electronics training program (รุ่นที่3)
สิงหาคม 17, 2020 ขอเชิญชวน คณาจารย์ และบุคลากรที่สนใจ เข้าร่วมอบรม Microsoft Education Workshop – สำหรับการเรียนออนไลน์