โครงการ/ประชุม/สัมนา/อบรม

ตุลาคม 26, 2019 มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จัดอบรมโครงการการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัย
ตุลาคม 24, 2019 มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น และหน่วยงานในจังหวัดขอนแก่น จัดโครงการอบรมขับเคลื่อนและขยายผลการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
ตุลาคม 22, 2019 มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดกิจกรรมโครงการตามแนวพระราชดำริ
ตุลาคม 19, 2019 ราชมงคลขอนแก่น ร่วมมือกับหน่วยงานในจังหวัดขอนแก่น จัดโครงการอบรมขับเคลื่อนและขยายผลการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ในโรงเรียน
ตุลาคม 17, 2019 ราชมงคลขอนแก่นสร้างความร่วมมือพัฒนาการศึกษากับสถาบันและองค์กรชั้นนำ
กันยายน 13, 2019 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนองานวิจัยสถาบัน สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
กันยายน 10, 2019 วิทยาเขตขอนแก่นจัดโครงการวิพากย์และแนะนำแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ EdPEx
สิงหาคม 29, 2019 วิทยาเขตขอนแก่น จัดอบรมการใช้โปรแกรมกราฟิกเพื่อสร้างสือขั้นพื้นฐาน ปี 1 มุ่งเป็นผู้นำด้านการผลิตสื่อโดยให้นักศึกษาเป็นผู้นำด้านการอบรมแก่ชุมชนและสังคม
สิงหาคม 27, 2019 วิทยาเขตขอนแก่น จัดอบรมอบรมเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน พัฒนาสายสนับสนุนมุ่งทำงานวิจัยสถาบันเพิ่มวิทยฐานะแก่บุคลากร
มิถุนายน 19, 2019 ระบบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการอบรม / สัมมนาวิชาการ / กิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาเขตขอนแก่น