ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

  1. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
  2. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  3. สาขาวิชาช่างยนต์
  4. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเขียนแบบเครื่องกล
  5. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  6. สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์