อธิการบดีและรองอธิการบดี

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ผศ.ดร.รัชนีวรรณ การค้า
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ผศ.ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ
รศ.ดร.พิพัฒน์ อมตฉายา
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
รศ.ดร.สนั่น การค้า
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์
ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ พร้อมจิตร
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ผศ.พงศ์ทร สาตรา
รองอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย
รศ.ดร.เอนก เจริญภักดี
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและโครงการพิเศษ
ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
ผศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์
 
ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น
รศ.ดร. โฆษิต ศรีภูธร
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร