อธิการบดีและรองอธิการบดี

รศ.ดร. โฆษิต ศรีภูธร
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์  ธรรมโชติ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
รศ.ดร.บัณฑิต กฤตาคม
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย พัฒนานวัตกรรม และบริการวิชาการ
อ.ปริญ นาชัยสิทธิ์ 
รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ นโยบายและแผน
ผศ.สุรพจน์ วัชโรภากุล
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์
ผศ.ดร.อภิชาต ติรประเสริฐสิน
รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล สารสนเทศ และกิจการสภามหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.เอนก เจริญภักดี
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
อ.ปริญ นาชัยสิทธิ์
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น
ผศ.น.สพ.ดร.ชเวง สารคล่อง
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร
 
รศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์