บัณฑิตศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร 2 ปี) รับผู้สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี (แผน ก แบบ ก 2)

  1. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

  2. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

  3. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า