บัณฑิตศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร 2 ปี) รับผู้สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี (แผน ก แบบ ก 2)

  1. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

  2. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

  3. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตร 2 ปี) รับผู้สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี (แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข แบบ ข 2)

  1. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา