ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มต่าง ๆ ของวิทยาเขตขอนแก่น


แบบฟอร์มสำหรับการสมัครงาน

  • ดาวน์โหลดใบสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างเงินรายได้ (สายวิชาการ/สายสนับสนุน) อัพเดท กุมภาพันธ์ 2563

  • ดาวน์โหลดใบสมัครสอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ/สายสนับสนุน) อัพเดท พฤษภาคม 2563


ประกาศ / ระเบียบ / ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน