previous arrow
next arrow
Slider

รอบรั้ววิทยาเขตขอนแก่น

กรกฎาคม 15, 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกระบบการสื่อสารทางคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กรกฎาคม 12, 2019 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตำแหน่ง อาจารย์ (วุฒิ ป.โท) คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรกฎาคม 12, 2019 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ จำนวน 4 อัตรา
กรกฎาคม 12, 2019 ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
กรกฎาคม 11, 2019 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
กรกฎาคม 10, 2019 ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้
กรกฎาคม 15, 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกระบบการสื่อสารทางคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กรกฎาคม 10, 2019 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารทรัพยากร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กรกฎาคม 5, 2019 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องชั่งวัดแรงฉุดลากรถแทรกเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กรกฎาคม 1, 2019 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกระบบการสื่อสารทางคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กรกฎาคม 1, 2019 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องชั่งวัดแรงฉุดลากรถแทรกเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มิถุนายน 26, 2019 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการแอดวานด์โปรแกรมมิ่ง จำนวน 1 รายการ
มิถุนายน 24, 2019 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
มิถุนายน 20, 2019 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกระบบการสื่อสารทางคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มิถุนายน 10, 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการครุภัณฑ์ชุดฝึกไมส์เตอร์แมคคาทรอนิกส์และไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด
มิถุนายน 10, 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์หุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Robot)
พฤษภาคม 29, 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถ 6 ล้ออเนกประสงค์ติดตั้งเครน 5 ตัน พร้อมกระเช้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤษภาคม 28, 2019 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องชั่งรับแรงฉุดลากรถแทรกเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
พฤษภาคม 17, 2019 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติงานเชื่อม
พฤษภาคม 17, 2019 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกไมส์เตอร์แมคคาทรอนิกส์ไฟฟ้า 1 ชุด
พฤษภาคม 10, 2019 ประกวดราคาซื้อรถ ๖ ล้ออเนกประสงค์ติดตั้งเครน ๕ ตัน พร้อมกระเช้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมษายน 30, 2019 ปรับปรุงร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถ 6 ล้ออเนกประสงค์ติดตั้งเครน 5 ตัน พร้อมกระเช้า
กรกฎาคม 12, 2019 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตำแหน่ง อาจารย์ (วุฒิ ป.โท) คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรกฎาคม 12, 2019 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ จำนวน 4 อัตรา
กรกฎาคม 12, 2019 ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
กรกฎาคม 11, 2019 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
กรกฎาคม 10, 2019 ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้
กรกฎาคม 4, 2019 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานการเกษตร