previous arrow
next arrow
Slider

รอบรั้ววิทยาเขตขอนแก่น

มกราคม 17, 2019 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562 สังกัดสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน 2 อัตรา
มกราคม 15, 2019 งานเฉลิมฉลองครบรอบ 55 ปี จากเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น สู่ราชมงคลขอนแก่น
มกราคม 14, 2019 ประกาศผลสอบคัดเลือผู้ผ่านการคัดเลือกความรู้ความสามารถ ตำแหน่ง อาจารย์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
มกราคม 11, 2019 ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 1 อัตรา
มกราคม 11, 2019 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 2 อัตรา
มกราคม 11, 2019 ประกาศรับสมัครเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 2562 ตำแหน่งอาจารย์อาจารย์ 12 อัตรา
มกราคม 9, 2019 ประกาศเชิญชวนร่วมประมูลดำเนินกิจการร้านค้าสวัสดิการภายในวิทยาเขตขอนแก่น
ธันวาคม 24, 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือวัดวิเคราะห์อุณหภูมิของระบบล้อเลื่อนไฟฟ้า(Rolling Stock gearbox disk and Wheels) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ธันวาคม 18, 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคาร 8
ธันวาคม 12, 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูงเพื่อการส่งจ่ายการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลังอุตสาหกรรมขนส่งทางราง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ธันวาคม 12, 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการวัดเมื่อยล้าของพนักงานรถไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ธันวาคม 12, 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการควบคุมความเร็วมอเตอร์ลากจูงไฟฟ้ากระแสสลับของรถไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ธันวาคม 7, 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมเพื่อการสำรวจตำแหน่งของรางในงานขนส่งทางราง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ธันวาคม 6, 2018 ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือวัดวิเคราะห์อุณหภูมิของระบบล้อเลื่อนไฟฟ้า (Rolling Stock gearbox disk and wheels) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤศจิกายน 30, 2018 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤศจิกายน 30, 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องทดสอบความล้าของหมอนรองรางรถไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤศจิกายน 29, 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการควบคุมซีแควนซ์และพีแอลซีรถไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤศจิกายน 29, 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์สกาด้าอาณัติสัญญาณและระบบอัตโนมัติเบื้อต้น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
พฤศจิกายน 27, 2018 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือวัดวิเคราะห์อุณหภูมิของระบบล้อเลื่อนไฟฟ้า (Rolling Stock gearbox disk and wheels) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤศจิกายน 27, 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดสถานีรถไฟจำลอง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤศจิกายน 22, 2018 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการควบคุมความเร็วมอเตอร์ลากจูงไฟฟ้ากระแสตรงและมอเตอร์ลากจูงไฟฟ้ากระแสสลับของรถไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤศจิกายน 22, 2018 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังสูงเพื่อการส่งจ่ายและป้องกันระบบไฟฟ้ากำลังอุตสาหกรรมขนส่งทางราง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มกราคม 17, 2019 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562 สังกัดสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน 2 อัตรา
มกราคม 14, 2019 ประกาศผลสอบคัดเลือผู้ผ่านการคัดเลือกความรู้ความสามารถ ตำแหน่ง อาจารย์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
มกราคม 11, 2019 ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 1 อัตรา
มกราคม 11, 2019 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 2 อัตรา
มกราคม 11, 2019 ประกาศรับสมัครเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 2562 ตำแหน่งอาจารย์อาจารย์ 12 อัตรา
มกราคม 10, 2019 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ปี 2562 จำนวน 6 อัตรา