previous arrow
next arrow
Slider

รอบรั้ววิทยาเขตขอนแก่น

พฤศจิกายน 17, 2018 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) (วุฒิ ป.เอก-โท) จำนวน 4 อัตรา
พฤศจิกายน 17, 2018 สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ (สายสนับสนุน) ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 2 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี)
พฤศจิกายน 16, 2018 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมเพื่อการสำรวจตำแหน่งของรางในงานขนส่งทางราง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤศจิกายน 15, 2018 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตำแหน่ง อาจารย์ (วุฒิ ป.เอก) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
พฤศจิกายน 14, 2018 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
พฤศจิกายน 13, 2018 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป (วุฒิ ป.4 ขึ้นไป) สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
พฤศจิกายน 16, 2018 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมเพื่อการสำรวจตำแหน่งของรางในงานขนส่งทางราง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤศจิกายน 9, 2018 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูงเพื่อการส่งจ่ายและการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลังอุตสาหกรรมขนส่งทางราง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
พฤศจิกายน 9, 2018 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการวัดเมื่อยล้าของพนักงานขับรถไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
พฤศจิกายน 8, 2018 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือวัดและควบคุมสัญญาณขั้นสูง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤศจิกายน 8, 2018 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการซีเควนซ์และพีแอลซีในรถไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤศจิกายน 8, 2018 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์สกาด้าอาณัติสัญญาณและระบบอัตโนมัติเบื้องต้น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤศจิกายน 6, 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการประตูและขอพ่วงรถไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding)
พฤศจิกายน 6, 2018 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการสถานีรถไฟจำลอง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
ตุลาคม 30, 2018 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฎิบัติการสถานีรถไฟจำลอง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
ตุลาคม 30, 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือทดสอบรอยร้าวและรอยเชื่อม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ตุลาคม 30, 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการระบบประแจสับราง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ตุลาคม 30, 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือทดสอบคุณสมบัติการรับน้ำหนักบรรทุก การทรุดตัว ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ตุลาคม 30, 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดสอบกำลังรับน้ำหนักโครงสร้างงาน ตำบลในเมือ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ตุลาคม 30, 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการโบกี้รถไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ตุลาคม 30, 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทดสอบคุณสมบัติทางกลของหมอนรางรถไฟคอนกรีตอัดแรง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ตุลาคม 30, 2018 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมเพื่อการสำรวจตำแหน่งของรางในงานขนส่งทางราง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
พฤศจิกายน 17, 2018 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) (วุฒิ ป.เอก-โท) จำนวน 4 อัตรา
พฤศจิกายน 17, 2018 สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ (สายสนับสนุน) ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 2 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี)
พฤศจิกายน 15, 2018 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตำแหน่ง อาจารย์ (วุฒิ ป.เอก) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
พฤศจิกายน 13, 2018 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป (วุฒิ ป.4 ขึ้นไป) สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
พฤศจิกายน 13, 2018 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
กันยายน 28, 2018 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตำแหน่ง ช่างเทคนิค คณะวิศวกรรมศาสตร์