previous arrow
next arrow
Slider

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

 

ช่องทางการให้ข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน

 

ประกาศ มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (COVID-19)

บริการ Rmuti One Service

 

รอบรั้ววิทยาเขตขอนแก่น

เมษายน 25, 2024 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1
เมษายน 25, 2024 ราชมงคลขอนแก่น ผนึกกำลังสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการยกร่างคำขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
เมษายน 25, 2024 ราชมงคลขอนแก่น ประชุมประสานความร่วมมือจัดตั้งสมาคมไหมไทยและสิ่งทอขอนแก่น
เมษายน 25, 2024 มทร.อีสาน จัดการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 5
เมษายน 25, 2024 ราชมงคลขอนแก่น จัดอบรมหลักสูตร “การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX GIS & LTAX 3000) และโปรแกรมเสริม (LTAX Pro)”
เมษายน 25, 2024 ราชมงคลขอนแก่น จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการวิชาชีพ (อาคาร 19) เพื่อความเป็นสิริมงคล
เมษายน 11, 2024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการทดสอบสมรรถนะเพื่อการ รับรองมาตรฐานมอเตอร์ลากจูงสําหรับรถไฟฟ้ารางเบา และยานยนต์ไฟฟ้า ตําบลในเมือง อําเภอเมือง ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมษายน 11, 2024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการระบบส่งกําลังไฟฟ้ากระแส สลับ สําหรับระบบชาร์จแบตเตอรี่ยานยนต์สมัยใหม่ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมษายน 10, 2024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องฝึกอบรม สัมมนาและการเรียนรู้สำหรับพัฒนาบุคลากรด้านระบบขนส่งทางราง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมษายน 10, 2024 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรอัตโนมัติและเกษตรอัจฉริยะ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมษายน 5, 2024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนและฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้แบบ STEM ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมษายน 5, 2024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการควบคุมระบบนิวเมติกส์และระบบไฮดรอลิกขั้นพื้นฐาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมษายน 5, 2024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเซนเซอร์และเครื่องวัดในงานอุตสาหกรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมษายน 4, 2024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ตัวอย่างดดยอาศัยหลักการเรืองแสงของรังสีเอ็กซ์แบบมือถือ ตำบลในเมือง อำเอภเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมษายน 4, 2024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการเชื่อมรางรถไฟด้วยวิธีเทอร์มิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมษายน 3, 2024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพบุคลากร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มีนาคม 29, 2024 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดอากาศยานไร้คนขับติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดด้วยแสงเลเซอร์สำหรับงานแผนที่วางแนวเส้นทาง ตรวจสอบรางรถไฟและอาคาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มีนาคม 29, 2024 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมืองานสำรวจเพื่อเก็บราบละเอียดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ดินตามแนวเส้นทางรถไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มีนาคม 28, 2024 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมืองานทดสอบคุณสมบัติพื้นฐานงานคอนกรีตระบบรางและการขนส่งผิวทาง ตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มีนาคม 28, 2024 ประกาศประกวดเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมืองานทดสอบคุณสมบัติพื้นฐานงานคอนกรีต เพื่อตอบสนองงานยุทธศาสตร์ด้านระบบรางและผิวทางระบบงานขนส่ง ตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จํานวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มีนาคม 27, 2024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดห้องปฏิบัติการเรียนรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะสู่ การพัฒนาศักยภาพขั้นสูง ตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มีนาคม 25, 2024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดสาธิตการเรียนรู้ระบบจำลองศูนย์กระจายสินค้าอุปโภค บริโภค และการบริการระบบโลจิสติกส์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มีนาคม 29, 2024 ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สังกัดศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น
มีนาคม 12, 2024 ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สังกัดศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น
กุมภาพันธ์ 23, 2024 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง วิศวกร คุณวุฒิ ปริญญาตรี สังกัดสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น
กุมภาพันธ์ 23, 2024 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ คุณวุฒิ ปริญญาเอก สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
กุมภาพันธ์ 16, 2024 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สังกัดศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น
กุมภาพันธ์ 16, 2024 ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สังกัดศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น