ปริญญาตรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) รับผู้สำเร็จการศึกษา ม.6/ปวช.

 1. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

 2. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

 3. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

 4. สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

 5. สาขาวิชาวิศวกรรมการเชื่อม

 6. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 7. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) รับผู้สำเร็จการศึกษา ม.6/ปวช.

 1. สาขาวิชาวิศวกรรมท่ออุตสาหกรรม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) รับผู้สำเร็จการศึกษา ม.6

 1. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) รับผู้สำเร็จการศึกษา ปวส. (เทียบโอน)

 1. สาขาวิชาวิศวกรรมการเชื่อม (เทียบโอน)

 2. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (เทียบโอน)

 3. สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (เทียบโอน)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรต่อเนื่อง) รับผู้สำเร็จการศึกษา ปวส.

 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ ต่อเนื่อง

 2. สาขาวิชาวิศวกรรมท่ออุคสาหกรรม ต่อเนื่อง

 3. สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบการผลิต ต่อเนื่อง

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร 2 ปี) รับผู้สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี

 1. สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) รับผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ ปวช.

 1. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

 2. สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ

 3. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

 4. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 5. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

 6. สาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ

 7. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

 8. สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

 9. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 10. สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) รับผู้สำเร็จการศึกษา ม.6

 1. สาขาวิชาเคมี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี เทียบโอน) รับผู้สำเร็จการศึกษา ปวส.

 1. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (เทียบโอน)

 2. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (เทียบโอน)

 3. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (เทียบโอน)

 4. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร(เทียบโอน)

 5. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (เทียบโอน)

 6. สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (เทียบโอน)

 7. สาขาวิชาวิศวคอมพิวเตอร์ (เทียบโอน)

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) รับผู้สำเร็จการศึกษา ม.6/ปวช.

 1. สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ

 2. สาขาวิชาการตลาด

 3. สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

 4. สาขาวิชาการบัญชี

 5. สาขาวิชาการตลาด (โครงการทุนบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด)

 6. สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า (ความร่วมมือทางวิชาการ บริษัท ซีพีออล์ล จำกัด)

 7. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

 8. สาขาวิชาสตาร์ทอัพการท่องเที่ยวและการบริการ

 9. สาขาการจัดการธุรกิจบูรณาการภาษา

 10. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจแบบบูรณาการ

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี เทียบโอน) รับผู้สำเร็จการศึกษา ปวส.

1. สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (เทียบโอน)

2. สาขาวิชาการตลาด (เทียบโอน)

3. สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (เทียบโอน)

4. สาขาวิชาบัญชี (เทียบโอน)

5. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (เทียบโอน)

6. สาขาวิชาสตาร์ทอัพการท่องเที่ยวและการบริการ (เทียบโอน)