ราชมงคลอีสาน

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ปัจจุบันเปิดสอน 4 คณะ ได้แก่

– คณะบริหารธุรกิจ
– คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
– คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
– คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ปัจจุบันเปิดสอน 2 คณะ ได้แก่

– คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
– คณะเทคโนโลยีการจัดการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ปัจจุบันเปิดสอน 2 คณะ ได้แก่

– คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
– คณะทรัพยากรธรรมชาติ

มทร.อีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้