รับสมัครงาน

พฤศจิกายน 27, 2023 ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้ผ่านการคัดเลือกความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คุณวุฒิ ปริญญาตรี 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
พฤศจิกายน 17, 2023 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คุณวุฒิ ปริญญาตรี 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
พฤศจิกายน 7, 2023 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ คุณวุฒิ ปริญญาโท สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาศิลปศาสตร์
ตุลาคม 31, 2023 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ คุณวุฒิ ปริญญาโท สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาศิลปศาสตร์
ตุลาคม 31, 2023 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คุณวุฒิ ปริญญาตรี 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตุลาคม 20, 2023 ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คุณวุฒิ ปริญญาตรี 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตุลาคม 13, 2023 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ คุณวุฒิ ปริญญาโท 1 อัตรา สังกัดสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ตุลาคม 13, 2023 ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหารคุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสังกัดสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่นแผนกงานบัญชี
ตุลาคม 13, 2023 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คุณวุฒิ ปริญญาตรี 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตุลาคม 13, 2023 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ คุณวุฒิ ปริญญาเอก 1 อัตรา สังกัดสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์