รับสมัครงาน

พฤษภาคม 23, 2023 ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ คุณวุฒิ ปริญญาเอก สังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
พฤษภาคม 23, 2023 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คุณวุฒิ ปริญญาตรี สังกัดสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น
พฤษภาคม 19, 2023 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ คุณวุฒิ ปริญญาตรี สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมเครื่อกล
พฤษภาคม 19, 2023 ประกาศยกเลิกการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ คุณวุฒิ ปริญญาตรี สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมเครื่อกล
พฤษภาคม 12, 2023 ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ คุณวุฒิ ปริญญาโท สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์
พฤษภาคม 12, 2023 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ คุณวุฒิ ปริญญาโท สังกัดสาขาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
พฤษภาคม 12, 2023 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์คุณวุฒิ ปริญญาเอก สังกัดสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
พฤษภาคม 3, 2023 ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ คุณวุฒิ ปริญญาตรี สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขามนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
พฤษภาคม 3, 2023 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ คุณวุฒิ ปริญญาโท สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์
เมษายน 24, 2023 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ คุณวุฒิ ปริญญาเอก สังกัดสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์