รับสมัครงาน

ธันวาคม 4, 2021 ประกาศผลการสอบคัดเลือกความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่ง อาจารย์ คุณวุฒิ ปริญญาโท สังกัดสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ธันวาคม 4, 2021 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ คุณวุฒิ ปริญญาเอก สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ธันวาคม 2, 2021 ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา คุณวุฒิ ปริญญาตรี สังกัดสำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ธันวาคม 2, 2021 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเทคนิค คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ธันวาคม 2, 2021 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเทคนิค คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
ธันวาคม 1, 2021 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และเลื่อนสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ คุณวุฒิ ปริญญาตรี สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
พฤศจิกายน 30, 2021 ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ คุณวุฒิ ปริญญาตรี สังกัดสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น
พฤศจิกายน 24, 2021 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ คุณวุฒิ ปริญญาโท สังกัดสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
พฤศจิกายน 23, 2021 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ คุณวุฒิ ปริญญาตรี สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
พฤศจิกายน 23, 2021 ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้ผ่านการคัดเลือกความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เพื่อจ้างเป็นจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คุณวุฒิ ปริญญาตรี สังกัดสำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ