จดหมายข่าววิทยาเขตขอนแก่น

 ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนมกราคม – มีนาคม 2560  

ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนเมษายน – มิถุนายน 2560

ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2560

ปีที่ 2 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560

ปีที่ 2 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนมกราคม – มีนาคม 2561

ปีที่ 2 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนเมษายน – มิถุนายน 2561


ประจำปี 2562

ปีที่ 3 ฉบับที่ 13 ประจำเดือนกรกฎาคม- กันยายน 2560

.

.

.

บรรณาธิการ : ทัศนีย์ เรืองวงศ์วิทยา / ศราวุฒิ ด้วงเบ้า / พันณิตา เอี่ยมแสงวัฒนา จัดทำกราฟิก : ชมรมนิวมีเดีย องค์การนักศึกษา วิทยาเขตขอนแก่น