จดหมายข่าววิทยาเขตขอนแก่น

 จดหมายข่าววิทยาเขตขอนแก่น ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนมกราคม – มีนาคม 2560  

จดหมายข่าววิทยาเขตขอนแก่น ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนเมษายน – มิถุนายน 2560

จดหมายข่าววิทยาเขตขอนแก่น ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2560

จดหมายข่าววิทยาเขตขอนแก่น ปีที่ 2 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560

จดหมายข่าววิทยาเขตขอนแก่น ปีที่ 2 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนมกราคม – มีนาคม 2561

จดหมายข่าววิทยาเขตขอนแก่น ปีที่ 2 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนเมษายน – มิถุนายน 2561