จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 29, 2022 ประกาศราคากลาง งานปรับปรุงหลังคาอาคาร 12
มิถุนายน 21, 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนและกระบวนการปลูกกัญชงอัจฉริยะต้นแบบระดับชุมชน ขนาด 7*20 ตารางเมตร ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มิถุนายน 21, 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนและกระบวนการเพาะขยายพันธุ์กัญชงอัจฉริยะต้นแบบระดับชุมชน ขนาด 6*15 ตารางเมตร ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มิถุนายน 7, 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงระบบป้องกันและกราวด์ห้องปฏิบัติการวิจัยระบบขนส่งทางรางด้านไฟฟ้าแรงสูง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
พฤษภาคม 25, 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานปรับปรุงอาคารสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤษภาคม 25, 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างก่อสร้างโรงงานเครื่องมือกระบวนการสกัดและแปรรูปเยื่อกัญชงต้นแบบมาตรฐาน GMP ระดับชุมชน ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
พฤษภาคม 25, 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างก่อสร้างโรงเรือนและกระบวนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกัญชงอัจฉริยะต้นแบบระดับชุมชน ขนาด 4*8 ตารางเมตร ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
พฤษภาคม 23, 2022 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนและกระบวนการปลูกกัญชงอัจฉริยะต้นแบบระดับชุมชน ขนาด 7*20 ตารางเมตร ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
พฤษภาคม 23, 2022 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนและกระบวนการเพาะขยายพันธุ์กัญชงอัจฉริยะต้นแบบระดับชุมชน ขนาด 6*15 ตารางเมตร ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
เมษายน 28, 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดทดลองการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมษายน 28, 2022 ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
เมษายน 28, 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานปรับปรุงศูนย์เทคโนโลยีมาตรวิทยามิติชั้นสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมษายน 25, 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ปั๊มน้ำแบบจุ่ม (2HP x 220V) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมษายน 22, 2022 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ระบบอัตโนมัติและห้องปฏิบัติการไฮดรอลิกส์นิวเมติกส์และการควบคุมอัตโนมัติ สำ หรับงานอุตสาหกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมษายน 20, 2022 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงฝึกงาน ศูนย์การเรียนรู้โคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมษายน 11, 2022 ประกวดราคาซื้อชุดทดลองการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมษายน 8, 2022 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่นเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์เทคโนโลยีมาตรวิทยามิติชั้นสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มีนาคม 31, 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มีนาคม 25, 2022 เรื่อง ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงศูนย์เทคโนโลยีมาตรวิทยามิติชั้นสูง
มีนาคม 25, 2022 เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงฝึกงาน ศูนย์การเรียนรู้โคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มีนาคม 24, 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการควบคุมแขนกลอัตโนมัติสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๔.๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มีนาคม 24, 2022 เรื่อง ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ระบบอัตโนมัติและห้องปฏิบัติการไฮดรอลิกส์นิวเมติกส์และการควบคุมอัตโนมัติ สำหรับงานอุตสาหกรรม
มีนาคม 18, 2022 ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มีนาคม 18, 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารฝึกปฏิบัติการช่างกลโรงงาน 1 (คุ้มเหนือ) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มีนาคม 17, 2022 ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการควบคุมแขนกลอัตโนมัติสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๔.๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มีนาคม 17, 2022 ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยและออกแบบ Smart & Green Campus พื้นที่การศึกษาโคกสี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
มีนาคม 17, 2022 ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยและออกแบบ Smart & Green Campus มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
มีนาคม 11, 2022 ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารโรงฝึกงาน ศูนย์การเรียนรู้โคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
มีนาคม 1, 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกการควบคุมอัตโนมัติสำหรับระบบฟาร์มอัจฉริยะ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มีนาคม 1, 2022 เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารฝึกปฏิบัติการช่างกลโรงงาน 1 (คุ้มเหนือ) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กุมภาพันธ์ 24, 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการวิเคราะห์แกมมาสเปคโตรเมทรี สำหรับงานด้านอาหาร การแพทย์ และสิ่งแวดล้อม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กุมภาพันธ์ 22, 2022 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์สแตนเลส จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กุมภาพันธ์ 22, 2022 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องล้างชาม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กุมภาพันธ์ 22, 2022 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ประจำสำนักงาน งานอำนวยการ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กุมภาพันธ์ 18, 2022 เรื่อง ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารฝึกปฏิบัติการช่างกลโรงงาน 1 (คุ้มเหนือ) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
กุมภาพันธ์ 14, 2022 ประกวดราคาซื้อชุดฝึกการควบคุมอัตโนมัติสำหรับระบบฟาร์มอัจฉริยะ ตำบลในเมือง อำ เภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กุมภาพันธ์ 10, 2022 ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการวิเคราะห์แกมมาสเปคโตรเมทรีสำหรับงานด้านอาหารการแพทย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กุมภาพันธ์ 7, 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบป้องกันและกราวด์ห้องปฏิบัติการวิจัยระบบขนส่งทางรางด้านไฟฟ้าแรงสูง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีคัดเลือก
กุมภาพันธ์ 4, 2022 ร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการวิเคราะห์แกมมาสเปคโตรเมทรี สำหรับงานด้านอาหารการแพทย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
กุมภาพันธ์ 4, 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ตเพื่อการเรียนการสอน สาขาวิชาสถิติประยุกต์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กุมภาพันธ์ 3, 2022 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายได้สะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1
กุมภาพันธ์ 2, 2022 ร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการวิเคราะห์แกมมาสเปคโตรเมทรี สำหรับงานด้านอาหารการแพทย์ ตำ บลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
มกราคม 24, 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น จำนวน 10 รายการ
มกราคม 19, 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือแปรรูปเยื่อกัญชง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มกราคม 18, 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารโรงฝึกงานช่างก่อสร้าง สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมโยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มกราคม 17, 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ตเพื่อการเรียนการสอนสาขาวิชาสถิติประยุกต์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
มกราคม 14, 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือทดสอบเครื่องมือแพทย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มกราคม 12, 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดสื่อการสอนออนไลน์ สำหรับห้องเรียน Smart Class Room จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
มกราคม 12, 2022 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดสกัดน้ำมันหอมระเหยสำหรับผลิตผลการเกษตรและอาหาร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
มกราคม 12, 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องสกัดสารด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มกราคม 7, 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อบ้านพักอาศัย เลขที่ 150/69
ธันวาคม 25, 2021 ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องเครื่องสกัดสารด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ธันวาคม 25, 2021 ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือแปรรูปเยื่อกัญชง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ธันวาคม 24, 2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ครุภัณฑ์เครื่องเชื่อมอาร์กอน (TIG) พร้อมถังอาร์กอน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ธันวาคม 24, 2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 2,000 ANSI Lumen จำนวน 1 เครื่อง
ธันวาคม 24, 2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดพลาสม่า ระบบอินเวอร์เตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ธันวาคม 24, 2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องชั่งดิจิตอลสำหรับห้องปฏิบัติการเคมี จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ธันวาคม 23, 2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ชุดตู้บ่มเพาะและชั้นวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ธันวาคม 23, 2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ชุดหม้อนึ่งฆ่าเชื้อ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ธันวาคม 23, 2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ชุดพัดลมและควบคุมอุณหภูมิอากาศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ธันวาคม 23, 2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ชุดควบคุมความชื้นดินและอากาศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ธันวาคม 23, 2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ชุดชั้นวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ธันวาคม 23, 2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบชนิดแขวนขนาดไม่น้อยกว่า ๓๒,๐๐๐ BTU พร้อมติดตั้ง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ธันวาคม 23, 2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ชุดหม้อนึ่งฆ่าเชื้อขนาดเล็ก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ธันวาคม 21, 2021 ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เครื่องมือทดสอบเครื่องมือแพทย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ธันวาคม 17, 2021 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือทดสอบเครื่องมือแพทย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
ธันวาคม 17, 2021 ร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือแปรรูปเยื่อกัญชง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ธันวาคม 17, 2021 ร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องสกัดสารด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ธันวาคม 16, 2021 เรื่องประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงระบบป้องกันและกราวด์ห้องปฏิบัติการวิจัยระบบขนส่งทางรางด้านไฟฟ้าแรงสูง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ธันวาคม 16, 2021 เรื่องประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารโรงฝึกงาน ศูนย์การเรียนรู้โคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ธันวาคม 7, 2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดสอบกำลังอัดสามแกนของดินอัตโนมัติสำหรับทดสอบดินรองรับฐานรากทางรถไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
ธันวาคม 1, 2021 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือทดสอบเครื่องมือแพทย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
พฤศจิกายน 23, 2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
พฤศจิกายน 19, 2021 ร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เครื่องมือทดสอบเครื่องมือแพทย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤศจิกายน 19, 2021 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดสอบกำลังอัดสามแกนของดินอัตโนมัติสำหรับทดสอบดินรองรับฐานรากทางรถไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
พฤศจิกายน 10, 2021 ร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบกำ ลังอัดสามแกนของดินแบบอัตโนมัติสำ หรับทดสอบดินรองรับฐานรากทางรถไฟ ตำ บลในเมือง อำ เภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤศจิกายน 9, 2021 ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ครั้งที่ 3/2564
พฤศจิกายน 9, 2021 ประกาศขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารเดิมของงานก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการวิชาชีพ ครั้งที่ 2/2564
ตุลาคม 20, 2021 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตุลาคม 20, 2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสารอเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ ที่นั่ง พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตุลาคม 7, 2021 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงป้ายทางเข้า ศูนย์การศึกษาโคกสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กันยายน 21, 2021 ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงป้ายทางเข้า ศูนย์การศึกษาโคกสี
สิงหาคม 23, 2021 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคาร CO – WORKING SPACE คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สิงหาคม 16, 2021 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงรางระบายน้ำหลังอาคาร 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สิงหาคม 10, 2021 เรื่อง ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงรางระบายน้ำหลังอาคาร 12
กรกฎาคม 29, 2021 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาชุดครุภัณฑ์เิ่มประสิทธิภาพสู่การเป็น DIgital Information Center จำนวน 1 ชุด
กรกฎาคม 15, 2021 เรื่อง ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงหลังคาอาคาร CO – WORKING SPACE คณะบริหารธุรกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรกฎาคม 13, 2021 ประกาศเลื่อนการขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารเดิมของงานก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการวิชาชีพ
กรกฎาคม 12, 2021 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่นเรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพสู่การเป็น Digital Innovation Library and Information Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่2
กรกฎาคม 2, 2021 (ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพสู่การเป็น Digital Innovation Library and Information Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ครั้งที่ 2
มิถุนายน 30, 2021 ประกาศขายทอดตลาด เรื่องการขายวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารเดิมของงานก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการวิชาชีพ
มิถุนายน 23, 2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพื้นฐาน ปวช. จำนวน 1 ชุด
มิถุนายน 2, 2021 (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพื้นฐาน ปวช. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤษภาคม 31, 2021 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่นเรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพสู่การเป็น Digital Innovation Library and Information จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)
พฤษภาคม 14, 2021 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤษภาคม 14, 2021 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาชุดครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพสู่การเป็น Digital Innovation Library and Information Center จำนวน 1 ชุด
เมษายน 27, 2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมษายน 22, 2021 เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมษายน 22, 2021 ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพสู่การเป็น Digital Innovation Library and Information Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 ชุด
เมษายน 16, 2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนสาขาวิศวกรรมโยธาเพื่อส่งเสริมการวิจัยให้นักศึกษาระดับปริญญาโท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมษายน 16, 2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนสาขาวิศวกรรมโยธาเพื่อเน้นการเรียนการสอนแบบบัณฑิตนักปฏิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมษายน 1, 2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงและต่อเติมห้องเพื่อรองรับนักศึกษาและผู้ปกครอง แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
มีนาคม 30, 2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงป้ายคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
มีนาคม 30, 2021 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด
มีนาคม 30, 2021 ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการพื้นฐาน ปวช. จำนวน 1 ชุด
มีนาคม 22, 2021 ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงห้องเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาเพื่อส่งเสริมการวิจัยให้นักศึกษาระดับปริญญาโท
มีนาคม 22, 2021 ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงห้องเรียนสาขาวิศวกรรมโยธาเพื่อเน้นการเรียนการสอนแบบบัณฑิตนักปฏิบัติ
มีนาคม 19, 2021 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพื้นฐาน CNC จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มีนาคม 17, 2021 ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงและต่อเติมห้องเพื่อรองรับนักศึกษาและผู้ปกครอง แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
มีนาคม 16, 2021 ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงป้ายคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีนาคม 11, 2021 ประกาศประกวดชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
มีนาคม 3, 2021 (ร่าง)ประกาศประกวดราคาชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มีนาคม 3, 2021 (ร่าง)ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพื้นฐาน CNC จำนวน 1 ชุด
มีนาคม 3, 2021 (ร่าง)ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพื้นฐาน ปวช.
กุมภาพันธ์ 24, 2021 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายได้สะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กุมภาพันธ์ 22, 2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถังสำรองน้ำใต้ดินภายในอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์(อาคาร 14) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีคัดเลือก
กุมภาพันธ์ 16, 2021 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารปฏิบัติการสาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กุมภาพันธ์ 10, 2021 ประกาศผู้ชนะครุภัณฑ์เพื่อประจำห้องสำนักงานคณบดีและปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กุมภาพันธ์ 8, 2021 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงระเบียงอาคาร 13 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กุมภาพันธ์ 8, 2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฎิบัติการจำลองสภาวะการสั่นสะเทือนและควบคุมปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ภายในคอนเทนเนอร์ระหว่างการขนส่งทางรางสำหรับประเมินวิธีการเก็บรักษาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
กุมภาพันธ์ 5, 2021 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคารายการครุภัณฑ์ ประจำห้องฝึกปฏิบัติการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขึ้นสูง ฯ จำนวน 1 ชุด
กุมภาพันธ์ 5, 2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติงานเชื่อมพื้นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะครูช่าง ฯ จำนวน 1 ชุด
กุมภาพันธ์ 5, 2021 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างปรับปรุงถังสำรองน้ำใต้ดินภายในอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ (อาคาร 14) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กุมภาพันธ์ 5, 2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงฝึกปฏิบัติงานวิศวกรรมอุตสาหการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มกราคม 27, 2021 เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มกราคม 25, 2021 เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระเบียงอาคาร 13 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
มกราคม 21, 2021 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำห้องฝึกปฏิบัติการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มกราคม 21, 2021 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อประจำห้องสำนักงานคณบดีและปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มกราคม 21, 2021 ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารปฏิบัติการสาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
มกราคม 21, 2021 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการจำลองสภาวะการสั่นสะเทือนและควบคุมปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่สำคัญภายในคอนเทรนเนอร์ระหว่างการขนส่งทางรางสำหรับประเมินวิธีการเก็บรักษาคุณภาพผลิตผลทางการเกษตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
มกราคม 21, 2021 (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารปฏิบัติการสาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มกราคม 20, 2021 เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงฝึกปฏิบัติงานวิศวกรรมอุตสาหการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
มกราคม 20, 2021 เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถังสำรองน้ำใต้ดินภายในอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ (อาคาร 14) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
มกราคม 19, 2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการควบคุม PLC ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มกราคม 19, 2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์การเรียนการสอน (Fabrication lab) พื้นฐาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มกราคม 19, 2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการครุภัณฑ์ชุดทดสอบอเนกประสงค์ขนาด 60 ตัน หรือ 600kN ฯ จำนวน 1 ชุด
มกราคม 18, 2021 (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระเบียงอาคาร 13 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มกราคม 15, 2021 ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติงานเชื่อมพื้นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะครูช่าง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)
มกราคม 15, 2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือวัดปริมาณน้ำอิสระ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
มกราคม 14, 2021 (ร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถังสำรองน้ำใต้ดินภายในอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ (อาคาร 14) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มกราคม 14, 2021 (ร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงฝึกปฏิบัติงานวิศวกรรมอุตสาหการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มกราคม 14, 2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการพัฒนาด้านไอโอทีและสมองกลฝังตัวเพื่อสนับสนุน Industry 4.0 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
มกราคม 14, 2021 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการจำลองสภาวะการสั่นสะเทือนและควบคุมปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่สำคัญภายในคอนเทนเนอร์ระหว่างการชนส่งทางรางสำหรับประเมินวิธีการเก็บรักษาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
มกราคม 12, 2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องวัดการดูดกลืนแสงยูวี – วิสิเบิล (UV – Vis Spectrophotometer) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
มกราคม 12, 2021 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อประจำห้องสำนักงานคณบดีและปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มกราคม 6, 2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองการควบคุมอัตโนมัติสำหรับระบบไฮดรอลิก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มกราคม 4, 2021 เรื่อง ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงฝึกปฏิบัติงานวิศวกรรมอุตสาหการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
มกราคม 4, 2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องวิเคราะห์สารโดยแสงอินฟราเรด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding
ธันวาคม 29, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นโรงฝึกปฏิบัติงาน อาคาร ๒ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ธันวาคม 29, 2020 ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ชุดเครื่องวัดการดูดกลืนแสงยูวี – วิสิเบิล (UV – Vis Spectrophotometer) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
ธันวาคม 29, 2020 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือวัดปริมาณน้ำอิสระ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
ธันวาคม 29, 2020 ประกวดราคาซื้อ ชุดครุภัณฑ์เพื่อการพัฒนาด้านไอโอทีและสมองกลฝังตัวเพื่อสนับสนุน Industry 4.0 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
ธันวาคม 24, 2020 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการจำลองสภาวะการสั่นสะเทือนและควบคุมปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่สำคัญภายในคอนเทนเนอร์ระหว่างการชนส่งทางรางสำหรับประเมินวิธีการเก็บรักษาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ธันวาคม 22, 2020 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติงานเชื่อมพื้นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะครูช่าง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ธันวาคม 22, 2020 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์พัฒนาการเรียการสอน (Fabrication Lab) พื้นฐาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ธันวาคม 22, 2020 (ร่าง)ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบวัสดุอเนกประสงค์ขนาด ๖๐ ตันหรือ ๖๐๐kN ต าบลในเมือง อ าเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ธันวาคม 22, 2020 ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ชุดทดลองการควบคุมอัตโนมัติสำหรับระบบไฮดรอลิก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
ธันวาคม 18, 2020 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์การพัฒนาด้านไอโอทีและสมองกลฝังตัวสนับสนุน Industry 4.0 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ธันวาคม 18, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองเพื่อการศึกษาสเปคตรัมของแก๊ส ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
ธันวาคม 18, 2020 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องวัดการดูดกลืนแสงยูวี – วิสิเบิล (UV – Vis Spectrophotometer) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
ธันวาคม 18, 2020 ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ชุดเครื่องวิเคราะห์สารโดยแสงอินฟราเรด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
ธันวาคม 16, 2020 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือวัดปริมาณน้ำอิสระ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ธันวาคม 15, 2020 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองการควบคุมอัตโนมัติสำหรับระบบไฮดรอลิก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ธันวาคม 9, 2020 ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์พัฒนาการเรียการสอน (Fabrication Lab) พื้นฐาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด
ธันวาคม 9, 2020 ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติงานเชื่อมพื้นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะครูช่าง ฯ จำนวน 1 ชุด
ธันวาคม 7, 2020 ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำห้องฝึกปฏิบัติการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ธันวาคม 7, 2020 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องวิเคราะห์สารโดย แสงอินฟราเรด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ธันวาคม 7, 2020 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องวัดการดูดกลืนแสงยูวี – วิสิเบิล (UV – Vis Spectrophotometer) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ธันวาคม 4, 2020 ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงพื้นโรงฝึกงานปฏิบัติงาน อาคาร 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ธันวาคม 3, 2020 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองเพื่อการศึกษาสเปคตรัมของแก๊ส ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ธันวาคม 3, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือเพื่อการออกแบบส่วนผสมและทดสอบคุณภาพยาง Asphalt สำหรับผิวทางยืดหยุ่น ตามแนวเส้นทางรถไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤศจิกายน 26, 2020 ร่างประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์ประจำห้องฝึกปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
พฤศจิกายน 26, 2020 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองเพื่อการศึกษาสเปคตรัมของแก๊ส ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding)
พฤศจิกายน 25, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือวัดและตรวจสอบในงานทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
พฤศจิกายน 24, 2020 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโลหะวิทยา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤศจิกายน 17, 2020 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือเพื่อการออกแบบส่วนผสมและทดสอบคุณภาพยาง Asphalt สำหรับผิวทางยืดหยุ่นตามแนวเส้นทางรถไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
พฤศจิกายน 9, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ของพลาสมาทางการแพทย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
พฤศจิกายน 6, 2020 ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโลหะวิทยา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
พฤศจิกายน 6, 2020 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือเพื่อการออกแบบส่วนผสมและทดสอบคุณภาพยาง Asphalt สำหรับผิวทางยืดหยุ่นตามแนวเส้นทางรถไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตุลาคม 28, 2020 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการโลหะวิทยา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตุลาคม 28, 2020 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือวัดปริมาณน้ำอิสระ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตุลาคม 28, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง co-working space อาคารเรียนคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตุลาคม 22, 2020 ประกาศราคากลางงาน CO – WORKING SPACE อาคารเรียนคณะบริหารธุรกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตุลาคม 9, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการพื้นฐาน (ครั้งที่2)
ตุลาคม 9, 2020 ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติงานพื้นฐาน (ครั้งที่ 1)
กันยายน 24, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพื้นฐาน จำนวน 1ชุด
กันยายน 23, 2020 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาครุภัณฑ์ป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ (LED)จำนวน 1 ชุด
กันยายน 16, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการสร้างต้นแบบนวัตกรรม (Fabrication LAB) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กันยายน 16, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดวิเคราะห์ทางเคมีสำหรับบูรณการการเรียนการสอนและวิจัยทางระบบราง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กันยายน 15, 2020 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการพื้นฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
กันยายน 14, 2020 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด
กันยายน 14, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัตเทคโนโลยีสื่อมัลติมีเดีย จำนวน 1 ชุด
กันยายน 14, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคางานเช่าคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กันยายน 11, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับงานทดสอบ ทางอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด
กันยายน 10, 2020 ประกวดราคาซื้อป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ (LED) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กันยายน 10, 2020 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กันยายน 1, 2020 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดวิเคราะห์ทางเคมีสำหรับบูรณการการเรียนการสอนและวิจัยทางระบบราง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
กันยายน 1, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนและห้องปฏิบัติงาน ทางคณิตศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กันยายน 1, 2020 ประกาศประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กันยายน 1, 2020 ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ชุดวิเคราะห์ทางเคมีสำหรับบูรณการการเรียนการสอนและวิจัย ทางระบบราง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
สิงหาคม 31, 2020 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสื่อมัลติเมีเดีย จำนวน 1 ชุด
สิงหาคม 29, 2020 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด
สิงหาคม 27, 2020 ประกาศประกวดราคา ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับงานทดสอบทางอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)
สิงหาคม 27, 2020 ยกเลิกประกาศประกวดราคา ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับงานทดสอบทางอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 1)
สิงหาคม 27, 2020 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสร้างต้นแบบนวัตกรรม (Fabrication LAB) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
สิงหาคม 27, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ให้บริการนักศึกษาสำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สิงหาคม 26, 2020 ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงพื้นที่ให้บริการนักศึกษาสำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สิงหาคม 24, 2020 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับงานทดสอบทางอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สิงหาคม 21, 2020 ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนและห้องปฏิบัติงานทางคณิตศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
สิงหาคม 20, 2020 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดวิเคราะห์ทางเคมีสำหรับบูรณการการเรียนการสอนและวิจัยทางระบบราง
มิถุนายน 24, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ประยุกต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มิถุนายน 9, 2020 ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ประยุกต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
มิถุนายน 5, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฎิบัติการทดสอบการกัดกร่อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มิถุนายน 5, 2020 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ประยุกต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
พฤษภาคม 29, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสร้างต้นแบบนวัตกรรม (Fabrication LAB) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤษภาคม 22, 2020 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อห้องปฎิบัติการสร้างต้นแบบนวัตกรรม (Fabrication LAB) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
พฤษภาคม 22, 2020 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการทดสอบการกัดกร่อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
พฤษภาคม 22, 2020 ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ประยุกต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
พฤษภาคม 22, 2020 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการสร้างต้นแบบนวัตกรรม (Fabrication LAB) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
พฤษภาคม 2, 2020 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการสร้างต้นแบบนวัตกรรม (Fabrication LAB) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
เมษายน 25, 2020 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายได้สะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เมษายน 22, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือพื้นฐานสำหรับซ่อมบำรุงรางและติดตั้งระบบราง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เมษายน 22, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนอัฉริยะ (Smart Classroom) ต าบลโคกสี อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมษายน 22, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องเรียนอัฉริยะ Smart Classroom ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมษายน 22, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการและซ่อมบำรุงหัวรถจักร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมษายน 22, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการระบบควบคุม PLC คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด
เมษายน 21, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ใต้อาคาร 12 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมษายน 21, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นผิวโรงฝึกงาน สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมโยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมษายน 21, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การฝึกปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างสมมรรถนะด้านการท่องเที่ยงและการบริการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด
เมษายน 16, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดการเรืองแสงของสารฟลูออเรสเซนส์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมษายน 16, 2020 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อห้องปฎิบัติการสร้างต้นแบบนวัตกรรม (Fabrication LAB) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
เมษายน 14, 2020 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือพื้นฐานสำหรับซ่อมบำรุงรางและติดตั้งระบบรางตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
เมษายน 13, 2020 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการและซ่อมบำรุงหัวรถจักร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
เมษายน 13, 2020 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ใต้อาคาร 12 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
เมษายน 13, 2020 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงฝึกงาน สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมโยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
เมษายน 9, 2020 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจ าห้องปฏิบัติการระบบควบคุม PLC คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมษายน 9, 2020 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การฝึกปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการท่องเที่ยวและการบริการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมษายน 9, 2020 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนอัฉริยะ (Smart Classroom) ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมษายน 9, 2020 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องเรียนอัฉริยะ Smart Classroom ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมษายน 9, 2020 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ใต้อาคาร 12 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
เมษายน 9, 2020 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นผิวโรงฝึกงาน สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมโยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
เมษายน 9, 2020 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการและซ่อมบำรุงหัวรถจักร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
เมษายน 9, 2020 เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงพื้นที่ใต้อาคาร 12 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
เมษายน 9, 2020 ประกาศราคากลางปรับปรุงพื้นผิวโรงฝึกงาน สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมโยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
เมษายน 9, 2020 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการและซ่อมบำรุงหัวรถจักร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
เมษายน 4, 2020 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดการเรืองแสงของสารฟลูออเรสเซนส์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
เมษายน 4, 2020 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสร้างต้นแบบนวัตกรรม (Fabrication LAB) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
เมษายน 4, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฎิบัติการออกแบบ วิเคราะห์และจำลองโหลดในระบบจ่ายไฟฟ้า ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมษายน 1, 2020 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดการเรืองแสงของสารฟลูออเรสเซนส์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
เมษายน 1, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการระบบควบคุมด้วยพีแอลซี เพื่อเชื่อมต่อการสั่งงานผ่านเครือข่าย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มีนาคม 31, 2020 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือพื้นฐานสำหรับซ่อมบำรุงรางและติดตั้งระบบราง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)
มีนาคม 31, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มีนาคม 31, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฎิบัติการระบบตรวจวัดทางกายภาพสำหรับควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มีนาคม 31, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการทำความเย็นและการอบแห้ง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มีนาคม 20, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารโรงงานช่างยนต์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
มีนาคม 20, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างธนาคารขยะ ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
มีนาคม 20, 2020 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการระบบควบคุมด้วยพีแอลซี เพื่อเชื่อมต่อการสั่งงานผ่านเครือข่าย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
มีนาคม 18, 2020 ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ทดลองการควบคุมทางไฟฟ้า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด
มีนาคม 18, 2020 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Class room) เพื่อพัฒนาครูช่าง ตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด
มีนาคม 18, 2020 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ซอฟแวร์การจัดการคลังสินค้า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด
มีนาคม 16, 2020 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฎิบัติการออกแบบ วิเคราะห์และจำลองโหลดในระบบจ่ายไฟฟ้า ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
มีนาคม 16, 2020 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดการเรืองแสงของสารฟลูออเรสเซนส์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
มีนาคม 13, 2020 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือพื้นฐานสำหรับซ่อมบำรุงรางและติดตั้งระบบราง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มีนาคม 13, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรั้วความยาว 100 เมตร เขตพื้นที่การศึกษาโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
มีนาคม 13, 2020 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
มีนาคม 12, 2020 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฎิบัติการระบบตรวจวัดทางกายภาพสำหรับการควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
มีนาคม 12, 2020 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฎิบัติการเทคโนโลยีการทำความเย็นและการอบแห้ง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
มีนาคม 12, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงพื้นโรงฝึกงาน ค.อ.บ.เชื่อมประกอบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
มีนาคม 4, 2020 ประกาศราคากลางงานปรับปรุงพื้นโรงฝึกงาน ค.อ.บ. เชื่อมประกอบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
มีนาคม 4, 2020 ประกาศราคากลางงานปรับปรุงอาคารสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
มีนาคม 3, 2020 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการระบบควบคุมด้วยพีแอลซี เพื่อเชื่อมต่อการสั่งงานผ่านเครือข่าย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มีนาคม 3, 2020 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการทำความเย็นและการอบแห้ง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มีนาคม 3, 2020 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฎิบัติการระบบตรวจวัด ทางกายภาพสำหรับการควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กุมภาพันธ์ 28, 2020 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Class Room) เพื่อพัฒนาทักษะครูช่าง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กุมภาพันธ์ 20, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนและสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กุมภาพันธ์ 20, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนเสมือนจริง (Virtual Classroom) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กุมภาพันธ์ 19, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์กล้องวัดมุมสำหรับงานสำรวจพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กุมภาพันธ์ 14, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ครั้งที่ 1/2563
กุมภาพันธ์ 14, 2020 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสร้างต้นแบบนวัตกรรม (Fabrication LAB) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
กุมภาพันธ์ 13, 2020 ประกาศราคากลางงานปรับปรุงอาคารโรงงานช่างยนต์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
กุมภาพันธ์ 5, 2020 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างธนาคารขยะ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
กุมภาพันธ์ 5, 2020 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างรั้วความยาว 100 เมตร เขตพื้นที่การศึกษาโคกสี ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
มกราคม 17, 2020 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสร้างต้นแบบนวัตกรรม (Fabrication LAB) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
มกราคม 16, 2020 ประกาศ การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ครั้งที่ 1/2563
มกราคม 15, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวนหรือตั้งพื้น ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
มกราคม 13, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน และปฏิบัติการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มกราคม 9, 2020 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสร้างต้นแบบนวัตกรรม (Fabrication LAB) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มกราคม 7, 2020 ประกาศผลการพิจารณาการจัดสรรบ้านพักอาศัยภายในวิทยาเขตขอนแก่นและเขตพื้นที่การศึกษา และประกาศบ้านพักว่างเพิ่มเติม
ธันวาคม 23, 2019 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน
ธันวาคม 20, 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฉากกั้นห้องสำนักงาน (PARTITION) จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ธันวาคม 20, 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องบันทึกข้อมูลแบบต่อเนื่อง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ธันวาคม 19, 2019 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนและปฏิบัติการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
ธันวาคม 9, 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงและไฟฟ้าแรงต่ำ ศูนย์การศึกษาโคกสี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ธันวาคม 9, 2019 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนและปฏิบัติการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
ธันวาคม 6, 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฉากกั้นห้อง (PARTITION) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ธันวาคม 6, 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกการประมวลภาพและการมองเห็นของคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ธันวาคม 6, 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องขัดผิวชิ้นงานชนิดจานเดี่ยว จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ธันวาคม 6, 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองการเกิดเหนี่ยวนำในท่อร้อยสายไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ธันวาคม 6, 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ธันวาคม 6, 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับงานวิเคราะห์โปรตีนต่อการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ธันวาคม 6, 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องไสเฟือง (Gear Shaping Machine) จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
ธันวาคม 6, 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารพลศึกษาและนันทนาการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤศจิกายน 20, 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการกระดานไวท์บอร์ด จำนวน 4 ชุด
พฤศจิกายน 20, 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์รายการโต๊ะขาตัวไอ จำนวน 15 ชุด
พฤศจิกายน 20, 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการครุภัณฑ์เก้าอี้นวมจำนวน 50 ตัว
พฤศจิกายน 13, 2019 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงและไฟฟ้าแรงต่ำ ศูนย์การศึกษาโคกสี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
พฤศจิกายน 11, 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสิ่งปลูกสร้าง บ้านพักเลขที่ 150/59
พฤศจิกายน 11, 2019 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารพลศึกษาและนันทนาการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤศจิกายน 5, 2019 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารพลศึกษาและนันทนาการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤศจิกายน 5, 2019 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงและไฟฟ้าแรงต่ำ ศูนย์การศึกษาโคกสี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤศจิกายน 5, 2019 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายได้ งบลงทุน 2563
ตุลาคม 24, 2019 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องไสเฟือง (Gear Shaping Machine) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
ตุลาคม 15, 2019 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องไสเฟือง (Gear Shaping Machine) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตุลาคม 7, 2019 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนและปฏิบัติการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตุลาคม 2, 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กันยายน 20, 2019 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องไสเฟือง (Gear Shaping Machine) ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
กันยายน 16, 2019 ยกเลิกประกาศ การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ครั้งที่3/2562
กันยายน 16, 2019 ประกาศผู้ชนะการประมูลราคา การขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ครั้งที่ 2/2562
กันยายน 5, 2019 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องไสเฟื่อง (Gear Shaping Machine) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สิงหาคม 28, 2019 ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ครั้งที่ 3/2562
สิงหาคม 27, 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงอาหารชั่วคราว ใต้อาคาร 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สิงหาคม 27, 2019 ประกาศ การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ครั้งที่ 2/2562
สิงหาคม 27, 2019 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องไสเฟือง(Gear Shaping Machine) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
สิงหาคม 23, 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการแอดวานด์โปรแ กรมมิ่ง จำนวน 1ชุด
สิงหาคม 19, 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สิงหาคม 7, 2019 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารชั่วคราว ใต้อาคาร 12
กรกฎาคม 31, 2019 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการแอดวานด์โปรแกรมมิ่ง จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)
กรกฎาคม 30, 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องชั่งวัดแรงฉุดลากรถแทรกเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กรกฎาคม 24, 2019 ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กรกฎาคม 18, 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารทรัพยากร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กรกฎาคม 15, 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกระบบการสื่อสารทางคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กรกฎาคม 5, 2019 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องชั่งวัดแรงฉุดลากรถแทรกเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กรกฎาคม 1, 2019 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกระบบการสื่อสารทางคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กรกฎาคม 1, 2019 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องชั่งวัดแรงฉุดลากรถแทรกเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มิถุนายน 26, 2019 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการแอดวานด์โปรแกรมมิ่ง จำนวน 1 รายการ
มิถุนายน 24, 2019 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
มิถุนายน 20, 2019 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกระบบการสื่อสารทางคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มิถุนายน 10, 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการครุภัณฑ์ชุดฝึกไมส์เตอร์แมคคาทรอนิกส์และไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด
มิถุนายน 10, 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์หุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Robot)
พฤษภาคม 29, 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถ 6 ล้ออเนกประสงค์ติดตั้งเครน 5 ตัน พร้อมกระเช้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤษภาคม 28, 2019 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องชั่งรับแรงฉุดลากรถแทรกเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
พฤษภาคม 17, 2019 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติงานเชื่อม
พฤษภาคม 17, 2019 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกไมส์เตอร์แมคคาทรอนิกส์ไฟฟ้า 1 ชุด
พฤษภาคม 10, 2019 ประกวดราคาซื้อรถ ๖ ล้ออเนกประสงค์ติดตั้งเครน ๕ ตัน พร้อมกระเช้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมษายน 30, 2019 ปรับปรุงร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถ 6 ล้ออเนกประสงค์ติดตั้งเครน 5 ตัน พร้อมกระเช้า
เมษายน 11, 2019 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถ ๖ ล้ออเนกประสงค์ติดตั้งเครน ๕ ตัน พร้อมกระเช้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมษายน 1, 2019 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ครุภัณฑ์เครื่องไสเฟือง (Gear Shaping Machine) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
เมษายน 1, 2019 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
มีนาคม 25, 2019 ประกาศผู้ชนะการประมูลราคาขายทอดตลาดสิ่งปลูกาสร้าง ครั้งที่ 1/2562
มีนาคม 22, 2019 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องชั่งวัดแรงฉุดลากรถแทรกเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
มีนาคม 21, 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดควบคุมกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติด้วย PLC และจอทัชสกรีน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มีนาคม 21, 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องถ่ายภาพวิเคราะห์ความร้อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มีนาคม 20, 2019 ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์หุ่นยนต์อุตสาหกรรม (robot)สำหรับงานเชื่อมอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด
มีนาคม 20, 2019 ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกไมส์เตอร์แมคคาทรอนิกส์และไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด
มีนาคม 18, 2019 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องไสเฟือง (Gear Shaping Machine) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มีนาคม 12, 2019 ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มีนาคม 7, 2019 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดควบคุมกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติด้วย PLC และจอทัชสกรีน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มีนาคม 7, 2019 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องถ่ายภาพวิเคราะห์ความร้อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มีนาคม 4, 2019 เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 4 คัน
กุมภาพันธ์ 28, 2019 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องไสเฟือง (Gear Shaping Machine) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กุมภาพันธ์ 28, 2019 ประกาศการขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง ครั้งที่ 1/2562
กุมภาพันธ์ 25, 2019 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องถ่ายภาพวิเคราะห์ความร้อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กุมภาพันธ์ 25, 2019 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องชั่งวัดแรงฉุดลากรถแทรกเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กุมภาพันธ์ 25, 2019 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดควบคุมกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติด้วย PLC และจอทัชสกรีน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กุมภาพันธ์ 25, 2019 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายได้สะสมประจำปี พ.ศ. 2562
กุมภาพันธ์ 14, 2019 ประกาศผลการประมูลร้านค้าสวัสดิการ วิทยาเขตขอนแก่น
กุมภาพันธ์ 1, 2019 เชิญชวนร่วมประมูลดำเนินกิจการร้านค้าสวัสดิการภายในวิทยาเขตขอนแก่น
มกราคม 24, 2019 ประกาศผลการประมูลร้านค้าสวัสดิการภายในวิทยาเขตขอนแก่น
มกราคม 9, 2019 ประกาศเชิญชวนร่วมประมูลดำเนินกิจการร้านค้าสวัสดิการภายในวิทยาเขตขอนแก่น
ธันวาคม 24, 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือวัดวิเคราะห์อุณหภูมิของระบบล้อเลื่อนไฟฟ้า(Rolling Stock gearbox disk and Wheels) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ธันวาคม 18, 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคาร 8
ธันวาคม 12, 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูงเพื่อการส่งจ่ายการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลังอุตสาหกรรมขนส่งทางราง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ธันวาคม 12, 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการวัดเมื่อยล้าของพนักงานรถไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ธันวาคม 12, 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการควบคุมความเร็วมอเตอร์ลากจูงไฟฟ้ากระแสสลับของรถไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ธันวาคม 7, 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมเพื่อการสำรวจตำแหน่งของรางในงานขนส่งทางราง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ธันวาคม 6, 2018 ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือวัดวิเคราะห์อุณหภูมิของระบบล้อเลื่อนไฟฟ้า (Rolling Stock gearbox disk and wheels) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤศจิกายน 30, 2018 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤศจิกายน 30, 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องทดสอบความล้าของหมอนรองรางรถไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤศจิกายน 29, 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการควบคุมซีแควนซ์และพีแอลซีรถไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤศจิกายน 29, 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์สกาด้าอาณัติสัญญาณและระบบอัตโนมัติเบื้อต้น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
พฤศจิกายน 27, 2018 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือวัดวิเคราะห์อุณหภูมิของระบบล้อเลื่อนไฟฟ้า (Rolling Stock gearbox disk and wheels) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤศจิกายน 27, 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดสถานีรถไฟจำลอง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤศจิกายน 22, 2018 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการควบคุมความเร็วมอเตอร์ลากจูงไฟฟ้ากระแสตรงและมอเตอร์ลากจูงไฟฟ้ากระแสสลับของรถไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤศจิกายน 22, 2018 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังสูงเพื่อการส่งจ่ายและป้องกันระบบไฟฟ้ากำลังอุตสาหกรรมขนส่งทางราง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤศจิกายน 22, 2018 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการวัดเมื่อยล้าของพนักงานรถไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤศจิกายน 22, 2018 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมเพื่อการสำรวจตำแหน่งของรางในงานขนส่งทางราง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤศจิกายน 21, 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือวัดและควบคุมสัญญาณขั้นสูง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤศจิกายน 21, 2018 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือวัดวิเคราะห์อุณหภูมิของระบบล้อเลื่อนไฟฟ้า(Rolling Stock gearbox disk and wheels) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤศจิกายน 20, 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดตรวจวัดและบันทึกค่าน้ำหนักกระทำ การเคลื่อนตัวและความเร่ง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤศจิกายน 20, 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดสอบอาณัติสัญญาณรถไฟสำหรับการทดสอบระบบขนส่งทางราง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤศจิกายน 20, 2018 ประการผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างและพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ครั้งที่ 4/2561
พฤศจิกายน 16, 2018 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมเพื่อการสำรวจตำแหน่งของรางในงานขนส่งทางราง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤศจิกายน 9, 2018 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูงเพื่อการส่งจ่ายและการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลังอุตสาหกรรมขนส่งทางราง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
พฤศจิกายน 9, 2018 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการวัดเมื่อยล้าของพนักงานขับรถไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
พฤศจิกายน 8, 2018 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือวัดและควบคุมสัญญาณขั้นสูง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤศจิกายน 8, 2018 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการซีเควนซ์และพีแอลซีในรถไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤศจิกายน 8, 2018 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์สกาด้าอาณัติสัญญาณและระบบอัตโนมัติเบื้องต้น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤศจิกายน 6, 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการประตูและขอพ่วงรถไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding)
พฤศจิกายน 6, 2018 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการสถานีรถไฟจำลอง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
ตุลาคม 30, 2018 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฎิบัติการสถานีรถไฟจำลอง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2