แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

 คู่มือการพิมพ์ปริญญานิพนธ์ ฉบับปรับปรุง 2558

คู่มือการพิมพ์ปริญญานิพนธ์ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น (ฉบับย่อ)


RE.01 คำร้องทั่วไป

RE.02 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนต่ำเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

RE.03 คำร้องขอเปลี่ยนกลุ่มเรียน

RE.04 คำร้องขอชำระเงินล่าช้า

RE.05 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนเทียบรายวิชา

RE.06 คำร้องขอเพิ่มที่นั่ง

RE.07 คำร้องขอเปิดรายวิชานอกแผนการเรียน

RE.08 คำร้องขอสอบใหม่ขอสอบพิเศษ

RE.09 คำร้องขอผ่อนผันค่าบำรุงการศึกษา-ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียม

RE.10 คำร้องขอลาพักการศึกษารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา

RE.11 คำร้องขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา

RE.12 คำร้องขอกลับเข้าศึกษา RE.12-คำร้องขอกลับเข้าศึกษา

RE.13 คำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติ

RE.14 คำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา

RE.15 คำร้องขอหนังสือรับรองและขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา

RE.16 คำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ

RE.17 คำร้องขอสำเร็จการศึกษาล่าช้า

RE.18 บันทึกขออนุมัติให้ระดับคะแนน-ม.ส.I

RE.19 บันทึกแจ้งการเปลี่ยนระดับคะแนน-ม.ส.I

RE.20 คำร้องขอคืนเงินค่าประกันของเสียหาย

-คำร้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

-หนังสือมอบอำนาจรับเอกสารการศึกษาแทน

-แบบฟอร์มเพื่อกรอกระดับคะแนนเพิ่มเติม

RE.21 แบบฟอร์มขอยืมคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก (Notebook) และอุปกรณ์ต่อพ่วง