แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

 คู่มือการพิมพ์ปริญญานิพนธ์ ฉบับปรับปรุง 2558

คู่มือการพิมพ์ปริญญานิพนธ์ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น (ฉบับย่อ)

1.แบบฟอร์มขอลงทะเบียนขั้นต้น

2.แบบคำร้องขอถอนรายวิชา

3.แบบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนเพิ่ม

4 แบบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกิน-ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

5.แบบคำร้องขอลาพักและรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา-แก้ไขวันที่19ก.ค.60

6.แบบคำร้องขอย้ายกลุ่มเรียน

7.แบบคำร้องขอชำระเงินล่าช้า

8.แบบคำร้องขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา

9.แบบคำร้องขอกลับเข้าศึกษา

10.แบบคำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา

11.แบบคำร้องขอเปลี่ยนข้อมูลประวัติ

12.แบบคำร้องขอเทียบเพื่อเรียนแทน

13.แบบคำร้องคำร้องขอเอกสารการศึกษา

14.แบบคำร้องคำร้องขอใบรับรองความประพฤติ

15. คำร้องขอสำเร็จการศึกษาล่าช้า

16. คำร้องขอสำเร็จการศึกษา

17.แบบคำร้องทั่วไป

18.แบบคำร้องคำร้องขอเพิ่มที่นั่ง

19. แบบฟอร์มเพื่อกรอกระดับคะแนนเพิ่มเติม