แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

 คู่มือการพิมพ์ปริญญานิพนธ์ ฉบับปรับปรุง 2558

คู่มือการพิมพ์ปริญญานิพนธ์ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น (ฉบับย่อ)


R-1 คำร้องทั่วไป
R-2 คำร้องขอกลับเข้าศึกษา
R-3คำร้องขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา
R-4คำร้องขอลงทะเบียนเรียนต่ำ-เกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
R-5 คำร้องขอลาพักและรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
R-6 คำร้องขอลงทะเบียนเพิ่ม – ถอนรายวิชาล่าช้า
R-7 คำร้องขอย้ายกลุ่มเรียนล่าช้า
R-8 คำร้องขอลงทะเบียนขั้นต้น
R-9 คำร้องขอชำระเงินล่าช้า
R-10 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนเทียบรายวิชา
R-11 คำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติ R-12 คำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา
R-13 คำร้องขอเอกสารทางการศึกษา
R-14 คำร้องขอใบรับรองความประพฤติ
R-15 คำร้องขอสำเร็จการศึกษา
R-16 คำร้องขอสำเร็จการศึกษาล่าช้า
R-17 บันทึกขออนุมัติให้ระดับคะแนน ม.ส. (I)
R-18 บันทึกขอแจ้งการเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I)
R-19 แบบฟอร์มเพื่อกรอกระดับคะแนนเพิ่มเติม งบก(สว)