ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศบนเทคโนโลยีภาพดิจิตอลและการพิมพ์สมัยใหม่ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศบนเทคโนโลยีภาพดิจิตอลและการพิมพ์สมัยใหม่ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น