ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถ ๖ ล้ออเนกประสงค์ติดตั้งเครน ๕ ตัน พร้อมกระเช้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถ 6 ล้ออเนกประสงค์ติดตั้งเครน 5 ตัน พร้อมกระเช้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,935,000.00 บาท (สองล้านเก้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาที่แนบมาพร้อมนี้

สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา นี้ สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้ที่ แผนกพัสดุและออกแบบสิ่งก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เลขที่ 150 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 หรืออีเมล์ patcharee.sn@rmuti.ac.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ 22 เมษายน 2562

Specifications TOR รถ 6 ล้อ ร่างเอกสารประกวดราคา ร่างประกาศประกวดราคา