ประกวดราคา ซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำสาขาศิลปศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคา ซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำสาขาศิลปศาสตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกประกาศ

คลิกราคากลาง