ปรับปรุงร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถ 6 ล้ออเนกประสงค์ติดตั้งเครน 5 ตัน พร้อมกระเช้า

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้ดผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถ 6 ล้อ อเนกประสงค์ติดตั้งเครน 5 ตัน พร้อมกระเช้า ตั้งแต่วันที่ 17 – 22 เมษายน 2562 นั้น

เนื่องจากมีผู้แสดงความเห็นจำนวน 1 ราย มหาวิทยาลัย ได้พิจารณาปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม จึงขอนำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบอีกครั้งหนึ่ง ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

TOR รถ 6 ล้อ

ร่างประกาศประกวดราคา รถ 6 ล้อ

ร่างเอกสารประกวดราคา รถ 6 ล้อ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รถ 6 ล้อ