มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ลงนามในสัญญารายการครุภัณฑ์ เครื่องเรียงกระดาษ ๑๐ ชั้น พร้อมชุดเย็บกระดาษอัตโนมัติ

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๘ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้วรวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้ลงนามในสัญญารายการครุภัณฑ์ เครื่องเรียงกระดาษ ๑๐ ชั้น พร้อมชุดเย็บกระดาษอัตโนมัติ แล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ