ประกวดราคาซื้อรถ ๖ ล้ออเนกประสงค์ติดตั้งเครน ๕ ตัน พร้อมกระเช้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถ 6 ล้ออเนกประสงค์ติดตั้งเครน 5 ตัน พร้อมกระเช้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,935,000.00 บาท (สองล้านเก้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 21  พฤษภาคม  2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ผ่านทางอีเมล์ patcharee.sn@rmuti.ac.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่
14  พฤษภาคม  2562

เอกสารประกวดราคา รถ 6 ล้อ

ประกาศประกวดราคารถ 6 ล้อ

Specifications รถ 6 ล้อ

TOR รถ 6 ล้อ