ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท ระบบ ๔ สี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท ระบบ ๔ สี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๑ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด     เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๙๘,๐๐๐.-บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง     ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

 

คลิกอ่านประกาศ