ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกไมส์เตอร์แมคคาทรอนิกส์ไฟฟ้า 1 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกไมส์เตอร์แมคคาทรอนิกส์ไฟฟ้า 1 ชุด

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

 

ชุดฝึกไมส์เตอร์แมคคาทรอนิกส์และไฟฟ้า