ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานปรับปรุงกั้นห้องอาคาร 12 ชั้น 2 สาขาวิชาศิลปศาสตร์

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้ดำเนินการจ้างปรับปรุงกั้นห้องอาคาร 12 ชั้น 2 สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
งานปรับปรุงกั้นห้องอาคาร 12 ชั้น 2 สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (๗๒.๑๒.๑๔.๐๖ ) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ร้านมิลเจริญเฟอร์นิเจอร์ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 445,000.- บาท (สี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาคาร 12