ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท ระบบ ๔ สี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท ระบบ ๔ สี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๑ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๙๘,๐๐๐.-บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท ระบบ 4 สี