ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการดิจิตอล และไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับการผลิตบัณฑิตครูช่างนักเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการดิจิตอลและไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับการผลิตบัณฑิตครูช่างนักเทคโนโลยี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๑ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอ็ดดู พาร์ท จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๕๐,๐๐๐.- บาท (แปดแสนห้าหมื่น- บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา