ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาครูช่างอุตสาหกรรมบัณฑิตนักปฏิบัติ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาครูช่างอุตสาหกรรมบัณฑิตนักปฏิบัติ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้แก่ บริษัท เอ็กซ่า เน็ทเวิร์ค จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๗๐,๐๐๐.-บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่   ๓  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา