ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำสาขาศิลปศาสตร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำสาขาศิลปศาสตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศยกเลิกการประกวดราคา