ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการเครื่องมือและการวัดทางไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการเรียนเครื่องมือและการวัดทางไฟฟ้า ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด

คลิกอ่านไฟล์ประกาศ