ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการอิเลคทรอนิกส์ขั้นสูงสำหรับการพัฒนาครูช่างอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้
ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการอิเลคทรอนิกส์ขั้นสูงสำหรับการพัฒนาครูช่างอุตสาหกรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการอิเลคทรอนิกส์