ประกาศผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ / คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม / คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบรับตรงเพิ่มเติม

ประกาศผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ / คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม / คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจำปีการศึกษา 2562 รอบรับตรงเพิ่มเติม
ให้นักศึกษาเตรียมรูปถ่าย 1 นิ้ว  จำนวน 1 รูป มาในวันรายงานตัวด้วย
โดยเป็นชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
นักศึกษาสามารถแจ้งร้านถ่ายภาพโหลดไฟล์ภาพชุดเครื่องแต่งกายได้จาก
เมนูด้านล่างนี้ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

แผนกประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  โทร. 043-283700 ต่อ 0

แผนกส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 043-283709