ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายได้ประจำปี พ.ศ.2561 งบลงทุน

ประกาศ

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา 11กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบลงทุนเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

แผนจัดซื้อจัดจ้าง รายได้ 61