ประกาศผู้ชนะการเสนอประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการสอนแบบจุลภาควิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการสอนแบบจุลภาควิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑7/๒๕๖๐ ลงวันที่ 20 ตุลาคม ๒๕๖๐ นั้น
งานปรับปรุงห้องเรียนห้องปฏิบัติการและบริเวณรอบอาคารเรียนสาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๑ งานผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ควอลิตี้ เพอร์เฟค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 405,485.27.- บาท (สี่แสนห้าพันสี่ร้อยแปดสิบห้าบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาคาร 13