ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการแอดวานด์โปรแกรมมิ่ง จำนวน 1 รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการแอดวานด์โปรแกรมมิ่ง  จำนวน 1 รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ประกาศ โปรแกรมมิ่ง