มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี เข้าศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการวิทยาเขตขอนแก่น

มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี เข้าศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการวิทยาเขตขอนแก่น

 

15 กรกฎาคม 2562 ผศ.ดร.บุญญาพร ดวงสา ผุ้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น นางสาวคนึงนิจ กลิ่นขจร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่นให้การต้อนรับ ผศ.พันธุ์เดช นนท์แสงโรจน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี และนายวชิรธร จันท์ชมภู อาจารย์ เนื่องในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน ด้านระเบียบบริหารจัดการในระบบบริหารงานการเงิน การคลังภาครับ ระบบงบประมาณ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบการเงินและบัญชี ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำระเบียบการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของ มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี บรรยากาศเต็มเปี่ยมไปด้วยมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดี ทั้งนี้ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันนออก วิทยาเขตจันทบุรี เป็นศิษย์เก่า สาขา วิชาช่างท่ออุตสากรรม มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

คลิกเพื่ออ่านข่าวเพิ่มเติม