ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

23 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น.ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ระหว่าง มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่นกับ บริษัท ทีพีอีวี ดิสทริบิวขั่น จำกัด โดยนายประกิต ทองแท่งไทย ประธานกรรมการ บริษัท ทีพีอีวี ดิสทริบิวขั่น จำกัด และนายชนะ. จุลละนันทน์ กรรมการบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์และกรอบความร่วมมือเรื่องการจัดการศึกษา การพัฒนากำลังคนด้านการผลิตชิ้นส่วน การซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้า การพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์อัจฉริยะ การบริหารจัดการ การพัฒนาการตลาด ทั้งนี้ มทร.อีสาน ได้ให้ความสำคัญอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร?ชาติและ เทคโนโลยี พลังงานสะอาดเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ข่าว/ทัศนีย์ เรืองวงศ์วิทยา
ภาพ/พิชาภา ขุนผาง