ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการแอดวานด์โปรแกรมมิ่ง จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการแอดวานด์โปรแกรมมิ่ง  จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด ดังเอกสารที่แนบ

 

ประกาศครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการแอดวานด์โปรแกรมมิ่ง จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2)

รายละเอียดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการแอดวานด์โปรแกรมมิ่ง จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2)