โครงการอบรมระบบพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์

๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยไทยไมส์เตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดโครงการอบรมระบบพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์ โดยได้รับเกียรติ จาก คุณสุรชาติ ฟื้นไธสง บริษัท แสงอรุณเทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด เป็น วิทยากรบรรยายและปฏิบัติ โครงการนี้ ฯ มีวัตถุประสงค์ ให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาได้มีองค์ความรู้เรื่อง ระบบ OFF-GRID ระบบ ON-GRID ระบบปั้มน้ำบาดาลดีซีบัสเลส และเรื่องโซล่าเซลล์ เพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดและการจัดการ GREEN UNIVERSITY
ข่าว:ภาพ ทัศนีย์ เรืองวงศ์วิทยา