วิทยาเขตขอนแก่นจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562

วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ฉลองพระชนมายุครบ 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญาพร ดวงสา ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานในการทำบุญตักบาตร พร้อมด้วย อาจารย์ประพันธ์ ยาวระ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ ดร.ปภาวิน พชรโชติสุธี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาวิทยาเขตขอนแก่น เข้าร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรในครั้งนี้

ภาพ : นายอภิชาติ พิทยาไพบูลย์ และนายหิรัณย์เศรษฐ สูงสันเขต (นักศึกษาชมรมนิวมีเดีย)
ข่าว : ศราวุฒิ ด้วงเบ้า