ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562


ตารางสอบ ปวส คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม


ตารางสอบ ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

แก้ไขครั้งที่ 1 (16สค62) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ปกติ (TCE1N)

แก้ไขครั้งที่ 1 (16สค62) สาขาวิชา คอบ.เครื่องกล ปกติ (TME1N)


ตารางสอบ ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

แก้ไขครั้งที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรต่อเนื่อง ปกติ EME3R


ตารางสอบ ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แก้ไขครั้งที่ 2 (19สค62) สาขาวิชาการตลาด สมทบ (BMK4Q)