ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องไสเฟือง(Gear Shaping Machine) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ราคากลางและวงเงินงบประมาณ 1,000,000.- บาท

SPEC

ตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวน

ตัวอย่างร่างเอกสารประกวดราคา

เสนอแนะและวิจารณ์ 27-30 สิงหาคม 2562