ประกาศ การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ครั้งที่ 2/2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ โดยขายตามสภาพที่เป็นอยู่ (ดังเอกสารแนบท้ายประกาศ)

ประกาศ