ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงอาหารชั่วคราว ใต้อาคาร 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงอาหารชั่วคราว ใต้อาคาร 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 51/2562 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2562 นั้น

บัดนี้โครงการก่อสร้างโรงอาหารชั่วคราว ใต้อาคาร 12 จำนวน 1 งาน ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ทีอาร์ เอ็นจิเนียริ่ง (1969) จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 900,000.- บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา