วิทยาเขตขอนแก่นเข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการอาสาประชารัฐ ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการอาสาประชารัฐ ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมลีลาวดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โดยโครงการอาสาประชารัฐเป็นโครงการเพื่อการปฏิรูประบบงบประมาณให้สอดคล้องกับการวิจัยและพัฒนา ที่มีลักษณะงาน รูปแบบการลงทุนและชุดของความเสี่ยงและผลตอบแทนที่แตกต่างจากงานทั่วไปอย่างสิ้นเชิง โดยปฏิรูประบบงบประมาณผ่านกองทุนจัดสรรงบประมาณในลักษณะ Block Grant ตอบโจทย์ที่สำคัญและสามารถทำการวิจัยได้อย่างต่อเนื่อง (Multi-year)
ช่วยปลดล็อคระบบงบประมาณด้านการวิจัยและนวัตกรรม ให้หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม สามารถรับเงินงบประมาณจากกองทุนฯ ได้แบบ Multi-year และสามารถให้ทุนสนับสนุนวิจัยและนวัตกรรมแก่ภาคเอกชนได้ โดยเน้นการเปลี่ยนประเทศใน 4 มิติ คือ 1.ปฏิรูปการอุดมศึกษาทั้งระบบ 2. สร้างคนและพัฒนาคน 3. สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ 4. สร้างและพัฒนานวัตกรรม

ข่าว : ศราวุฒิ ด้วงเบ้า
ภาพ : ศศิประภา ดิษลุง