เผยแพร่ร่างประกาศและร่างขอบเขตงาน (TOR) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ และประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ จัดซื้อพร้อมติดตั้งหลอดไฟ LED TUBE ทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 9,197,600 บาท (เก้าล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)ตามรายการ ดังนี้

คลิกอ่านโครงการ

เอกสารประกวดราคาจ้างดวยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกอ่าน ประกาศจัดซื้อ