ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนและปฏิบัติการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนและปฏิบัติการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 นั้น เนื่องจากมีผู้ยื่นอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และมหาวิทยาลัยได้พิจารณาเป็นที่สิ้นสุดแล้ว ยังไม่มีผลผูกพันทำให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายใดๆ

ดังนั้น มหาวิทยาลัย จึงขอยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนและปฏิบัติการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังกล่าว

ยกเลิกการประกวดราคาจ้าง