ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องไสเฟือง (Gear Shaping Machine) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลาง 1,000,000.- บาท

เสนอแนะวิจารณ์ 15-18 ตุลาคม 2562

SPEC

ตัวอย่างเอกสารประกวดราคา

ตัวอย่างเอกสารประกาศเชิญชวน