ชมรมนิวมีเดีย องค์การนักศึกษาวิทยาเขตขอนแก่น จัดกิจกรรมค่ายนักสร้างสื่อ ปี 2

ชมรมนิวมีเดีย องค์การนักศึกษาวิทยาเขตขอนแก่น จัดกิจกรรมนักสร้างสื่อ ปี 2 ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2562 ในพื้นที่ภาคเหนือ โดยในกิจกรรมประกอบด้วยการศึกษาประเพณี ศิลป วัฒนธรรมประจำท้องถิ่นนั้น ๆ กิจกรรมการฝึกปฏิบัติการสร้างสื่อกราฟิกและการสร้างวิดีทัศน์เพื่อการนำเสนอสารสนเทศด้านการท่องเที่ยวภายใต้หัวข้อ “สื่อเพื่อการท่องเที่ยวกับการนำเสนอตอบโจทย์กลุ่มคนวัยต่าง ๆ” โดยเน้นการฝึกปฏิบัติด้วยการลงภาคพื้นแหล่งท่องเที่ยวการอบรมการพัฒนาสื่อรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้หลักการ “User Study and Information Design” โดยได้รับเกียรติสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำในการพัฒนาทักษะความรู้และวิชาชีพ อันจะสร้างประโยชน์ด้านการพัฒนาแนวคิดเพื่อสร้างสื่อตอบโจทย์ผู้ใช้สารสนเทศให้มากที่สุด อาทิเช่น คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร. พฤทธิ์ พุฒจร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ และคณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหวมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย โดย ผู้ช่วยศาสตราจรย์ ดร.เสริมศิริ นิลดำ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ให้การต้อนรับพร้อมให้ความรู้และเทคนิควิธีการสร้างสรรค์สื่อต่าง ๆ อีกทั้งคณาจารย์ท่าน ๆ อื่นที่ร่วมกิจกรรม Workshhop เติมเต็มความรู้ให้กับนักศึกษา เช่น อาจารย์สุรพงษ์ วงษ์ปานและอาจารย์กฤษณะ แสงจันทร์ จากโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ (ดิจิทัลมัลติมีเดีย) และผนวกกับกิจกรรมอันดีงามทางพระพุทธศาสนาการสวดมนต์ไหว้พระและเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุดอยสุเทพ โดยความเมตตาจากพระคุณเจ้าเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรมหาวิหาร

ภาพ : อภิชาติ พิทยาไพบูลย์
ข่าว : ชมรมนิวมีเดีย องค์การนักศึกษา วิทยาเขตขอนแก่น

สนับสนุนกิจกรรมโดย…..ธนาคารกรุงไทย / ทีเอส ดิจิตอล ปริ้นติ้ง/ขอนแก่นอินเตอร์การ์เมนท์/พาณิชาพาณิชย์/มีทโฮสเทลเชียงใหม่ /ทีม มทร.ขอนแก่น