ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายได้ งบลงทุน 2563

ตามที่ วิทยาเขตขอนแก่น ได้รับงบประมาณรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน จำนวน 27 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,160,800.00 บาท (สองล้านหนึ่งแสน-หกหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) นั้น
บัดนี้ วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุนเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน

แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณเงินรายได้ งบลงทุน 2563