ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการครุภัณฑ์เก้าอี้นวมจำนวน 50 ตัว

                        ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้มีการจัดซื้อครุภัณฑ์     รายการเก้าอี้นวม จำนวน 50 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดังนี้
                        ครุภัณฑ์รายการเก้าอี้นวม จำนวน 50 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่ บริษัท  เอ็กซ่า เน็ทเวิร์ค จำกัด  โดยเสนอราคา  เป็นเงิน 47,500.-บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ประกาศผู้ชนะ1

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂