ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์รายการโต๊ะขาตัวไอ จำนวน 15 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้มีการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะขาตัวไอ จำนวน 15 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จึงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์รายการโต๊ะขาตัวไอ จำนวน 15 ชุด   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท  เอ็กซ่า เน็ทเวิร์ค จำกัด  โดยเสนอราคา  เป็นเงิน 157,500.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)